Follow us on . Become a fan on
Sign up for a WebBoard account Sign Up Keyword Search Search Calendar Calendar More Options... Options
Chat Rooms Chat Help Help News News Log in to WebBoard Log in Not Logged in
Show tree view Topic
Start a new topic New Topic
Go to previous topicPrev TopicGo to next topicNext Topic
Author Message
K^ramel

K^ramel

Total Messages 3774

Average Message Rating
 3 Stars 3 Stars 3 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Pou nou menm medam/mesye, map konseye nou achte fey asosi, ou byen si nou rete miyami nouyok nap jwenn fey asosi sa a.

Te asosi sa a, le'w bouyi'l kite'l byen bouyi mete yon ti sel ladann epi bwel, apre'w finn bwel kite'l fe dezed tan anndan vant ou anvan'w bwe/manje yon lot bagay. Pa bwel two cho pa bwel two fret.

Men sa te asosi an fe si'w pat konnen.

Li klinn andan'w pwop.

Li fe'w al nan twalet byen.

Si chak le wal lan twalet, kay lan bonbade ak sant .... te asosi an ap retire sant lan, ou pap gen pwoblem sa anko.

Son'w te ki move anpil, men fok ou pran ke pou bwel, kon'w finn bwel rense dlo nan bouch ou pou gou an ale epi kite'l travay anndan'w pou dezed tan pou'l ka fe pwogre. Apre dezed tan ou ka bwe/manje yon bagay.

Te asosi an fe'w manje anpil an menm tan, epi li tiye mikwob/bakterya ke'w genyen andedan.Li anpeche bouton leve nan figi'w an menm tan, te asosi se yon bon te.

Banm rezilta swivan pwogre'l fe pou ou.


Posted: 20 Aug 2009 08:49 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
richefilon

richefilon

Total Messages 317

Average Message Rating
 2 Stars 2 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Li klinn andan'w pwop: Wrong. Pa janm gen moun ki genyen andedan yo sal vre. Tout moun pafe, ou di mwens moun sa a se yon moun ki konstipe, ki bezwen pou konsime manje ki genyen anpil fibers/residue tankou fruits, vegetables, whole grains. Osi tout moun net genyen yon seri de bakteri nan kolon an ke moun sa yo pa sipoze detwi, paske yo enpotan. Se bakteri sa yo nan gro trip yon moun ki pwodwi vitamin K e simaye vitamin K sa yo nan tout ko moun sa a. Ki fonksyon vitamin K sa yo nan ko a? Se vitamin K ki pemet ke yon moun pa senyen anpil le moun sa a blese(le yon veso sangen koupe ebyen se bakteri sa yo nan trip moun sa a ki pemet ke moun nan pa plede pedi anpil san nan kote moun sa a te blese a e osi bakteri sa yo fe kote sa a geri rapid. Plis ou genyen vitamin K nan system ou mwens ou pedi san le'w blese epi tou se pi rapid maleng ou an ap geri. Chak bagay ki nan ko yon moun jwe yon wol enpotan. Se rezon sa a ki pemet ke yon moun pa sipoze ap plede pran metsin(laxitive) paske laxitive la plede netwaye trip moun nan, elimine bakteri enpotan sa yo ki nan trip moun sa a. Sonje, depi ko a pa bezwen yon bagay, lap elimine bagay sa a pou kont li. Si'l genyen twop nan yon bagay, lap elimine tout sa ki anplis yo pou kont li; e'w pa ka fouti fe sa pi byen pase ko a vre(li te pwograme pou fe tout bagay sa yo pou kont li). Le'w pa gen ase vitamin K nan ko'w, ou bay anpil san le'w blese epi tou kote a ap pran anpil tan pou li gueri(pa bliye ke plis tan maleng sa a fe li pa geri se plis chans moun nan genyen poul fe yon enfeksyon nan kote sa a---the infection chain isn't broken). Tout moun net pwop; si yon moun pa pwop ebyen moun sa a tap tonbe malad.

 

Li fe'w al nan twalet byen: Wrong again. Asowosi pa ka fe'w al la selle byen paske asowi pa genyen fibers nan li; fibers yo ajoute plis volume nan poupou a epi li fe poupou a devni pi lou; donk sa fe'l deplase plis rapid toujou nan kolon an ke poupou ki nomal ou byen moun ki konstipe.

Si chak le wal lan twalet, kay lan bonbade ak sant .... te asosi an ap retire sant lan, ou pap gen pwoblem sa anko: Wrong again. Sant lan pa gen anyen pou we ak andedan yon moun ki malad ou byen ki pa pwop. Poupou yon moun santi, tou depan de sa'l te manje. Se yon eleman ki rele soufre(sulfur in English),(se youn nan elements nan tableau periodique des elements) ki kontribiye nan poupou santi. Si'w te manje bagay ki chaje ak soufre, ebyen se tou nomal pou we poupou'w santi(ko a pa gen receptors pou soufre epi tou li pa bezwen soufre). Le entesten piti a ak manbrane ki nan estoma moun sa a fin absobe tout nutrients(tankou electrolytes, carbohydrates, fluids, vitamins, minerals) ki enpotan nan aliman moun nan te manje a, soufre la li menm ke ko a pa gen receptor pou li ebyen li pa absorbe eli rete nan trip moun sa a (donk ou we flatus(gaz) ak matieres fecales moun sa a ba'w vye sant. Se sa'w manje ki ba'w van ak poupou santi.

NB: pran anpil prekosyon nan malpwopte n'ap mete andedan vant nou. Paske ko sa a konplike anpil; al bwe/manje bagay ke bondye pat konfigure pou ko a te resevwa epi le maladi tonbe ap devlope sou nou, n'a di se lougawou kap manje nou! It's like a key and a lock. Tale asowosi sa a tonbe al jwe nan kod genetik ou(DNA), modifye structure DNA sa a epi cancer menm tonbe ap devlope nan tout ko nou, na fout konnen. Pa gen anyen ki pwouve ke asowosi bon pou yon moun vre; ou bwe'l ou gen chans li pa fe'w anyen, men gen yon le pou chak bagay. Asowosi sa a ta di lap al fe dega andedan cellules sa yo ki konpoze moun sa a ki te bwe'l la. Yon moun pa santi'w byen, se leve al we yon dokte pou yo di'w kisa'k pa mache epi fe egzakteman sa yo di'w fe. Se pou sa bondye te mete dokte. N'ap bay moun yon seri de medikaman ki pa baze sou anyen. Sispann chache traka mete sou tet nou tande !

 


Posted: 22 Aug 2009 01:25 PM
Originally Posted: 22 Aug 2009 01:15 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
rodfel2001

rodfel2001

Total Messages 9483

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Antan ke yon moun ki pwan tout bagay nan kote syantifik mwen dakò avew a 50% men ou paka ekate konesans zanset nou yo te genyen nan remed fey

Asowosi, kamomiy sitwonel fey kowosol kachiman lorye eksetera yo tout gen itilite yo

Nan fanmi bò kote manman pam moun pa al lopital yo al wè doktè fey e yo toujou jwenn gerizon pou maladi yo.

Si tout sa kew di la yo pou laplipa se verite sa pa anpeche ke tout reyaksyon kò imen ke ou dekri la a ka korije ak fey se jis pou konnen menm jan ak doktè fey lakay nou ki sot de fey ki bon pou tel ou tel maladi

E mwen pap kouri di ke sa k^ramel di yo se vre ou pa men mwen konnen ke asowosi bon anpil pou bay moun apeti e ke kamomiy bon pou netwaye san

Mwen kwe ke menm si ke atik ou wa bay anpil verite li gen kanmenm yon kote pwejije ladanl kont remed fey paske tout moun ka dekouvri ke ou konfonn medsen fey ak houngan e vodou

Donk richfilion aka rosemay si rezime syantifik ou wa bay anpil verite an menm tan li gen tò pou tout pwejije ke li fini pa demontre kont medsin fey lakay nou


Posted: 22 Aug 2009 02:32 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Anonymous
Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Mwen dako avew le wap pale de flor bacterienne nan ke moun pa dwe detruit ak lavement,medecineetc...etc... Min gin plizye kesionm ta rinmin pozew.

Ki bo gros chen famasy tankou BioXell ,Merk, Pfizer, La Roche etc...etc...yo jwen infomasyon sou plant ke yo utilize pou yo fe remed yo?Ak ki sa yo fe remed ke yap bay moune ki malad nan l' hopital ?Ou pa pense ke remed sa yo se fey yo ye? Se on serie de fey ke yo renmase nan toute foret, nan desert,nan jungle tankou Amazone En Australie en Afrik en Haiti toute kote ki gin indigene kote Indiens yo rete. Apre yo pulverize yo fe yo tounin tablet,capsule,mete yo sou form Intraveneux.fe yo tounin sirop,suspension etc...etc... selment yo fe remed yo sou on baz scientifik.Yo bay on dose ki pap touye moun nan.

Koulie ya ki kote moune yo jwen konnaissance plante ke yap bay pou maladi sa yo? maladie vent fe mal,maladie vomissement,diahrre, maladie poumon,cancer etc...etc..?

Se pa nan Amazone,en Australie,en Afrik,nan min native Americain nan toute kote ki gin indigene nan foret ke yal pran konnaissance sa yo et pi yo konveti yo ba yo nom scientifik?et applike konnaissance chimik yo pou yo fe difference entre on dose ki letal ak on dose ki therapeutik.

Gin remed yo baw l' hopital tankou senna plant of the genus Sennia Ke nou minm nou rele Senne en Haiti ki fe moun alle a la sel.Ke yo konn ban nou en Haiti le nou te piti kom medecine.Senne pa fibre, se on plante li ye?Gin on lot enko yo rele Ricinus Genus, Castor oil =l' huile mascriti en Haiti ke yo bay moun ki konstipe ki pa fiber non plus.Dulcolax.ki fe moun alle a la sel pa fiber non plus?Gin ampil the,ampil ampil remed nan la nature en Chine par ekzamp,en Asie moun sa yo utilize ampil herb ki tres tres effikas pou guerit moun medecine traditional oriental la tres avanse nan monde medecine nan.Par ekzamp gin green tea on anti oxident ki bon pou ke,pou cerveau,pou cancer.ki on antibiotik et ki few alle a la sel.nimpote ki bronchite ou ginyin urinary tract infection.Bwe green tea.

Ou pa janm we okinn chinwa mouri ak maladie ke.gin degenerative brain disease,On sel cancer ke yo ginyin se cancer d' estomac paske yo manje nimpote ki bagay drole.Ni Japonais yo tou.Yo fumin ampil min yo pa gyin cancer poumon a koz de green tea.

Donc toute remed derive de plante.Nou pa ka underestimate konnaissance payzan yo.On sel bagay fok ou fe attention ak dose la.Amerikain Anglais yo pa underestimate konnaissance moun sa yo minm.Se nan mitan Amazone,aux Indes,nan montagne asiatik yo ke yo rete pou yo ka pran infomasyon gratis sa yo nan min native yo.Poze tet ou on kesyon pouki pou Amerikain alle jis en Haiti pou yal apprann ki sa ki gin nan poud zombie? Yo te vle utilize science lan pou anesthesie le yap fe chirurgie.Donc depi se kote ki gin on konnaissance yap fe toute possib yo pou yo appropriye yo de konnaissance sa yo pa pran anyen for granted,ni yo pa underestimate anyen.

Bon Die bay chak moun on konnaissance minm payzan kap viv nan foret pal Bon Die bal on konnaissance poul ka surviv.Et Blanc yo konn sa se sak fe yo pa underestimate konnaissance moun sa yo.

Koulie ya wap pale de sent BM.Nan l' hopital depi on patient rentre l' hopital BM li gin on lot sent.Toute Bm moun ki nan l' hopital gin minm sent,yo pa senti.Fok ou ta investigue sa yo mete nan manje moun yo ki fe BM yo gin sent ki identik nan toute l' hopital.A mwen ke moun nan gin sang nan BM li moun ki l' hopital le yo alle a la sel BM yo gin minm sent.Mwen konnin pou chien ak chat domestik yo mete on bagay special nan manje yo ki fe le yo alle a la sel non selment sel la gin on form special li du bien vite et li bien forme.Min li pa senti non plus.Se pou yo ka fasilite moun ki gin chien ak chat la kay yo pou netoye kote chat ak chien yo lague dechet yo.


Posted: 22 Aug 2009 05:28 PM
Originally Posted: 22 Aug 2009 05:22 PM
Left Button SpacerRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Anonymous
Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Tale asowosi sa a tonbe al jwe nan kod genetik ou(DNA), modifye structure DNA sa a epi cancer menm tonbe ap devlope nan tout ko nou, na fout konnen. Pa gen anyen ki pwouve ke asowosi bon pou yon moun vre; ou bwe'l ou gen chans li pa fe'w anyen, men gen yon le pou chak bagay. Asowosi sa a ta di lap al fe dega andedan cellules sa yo ki konpoze moun sa a ki te bwe'l la. Yon moun pa santi'w byen, se leve al we yon dokte pou yo di'w kisa'k pa mache epi fe egzakteman sa yo di'w fe. Se pou sa bondye te mete dokte.

 

Li possib ke la medecine utilize assorossi pou ampil bagay ou pa konn nom scientifik li.Sim te wou mwen ta investigue poum konn nom scientifik li.


Posted: 22 Aug 2009 05:31 PM
Left Button SpacerRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Anonymous
Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

From Wikipedia:

Odor from flatulence, caused by bacteria in the bowel, can be treated by taking bismuth subgallate (brand Devrom). Commonly used by individuals who have had ostomy surgery, bariatric surgery, fecal incontinence and irritable bowel syndrome

There is one medicine that will markedly

reduce the odor of feces. It can be effective

for ileum waste as well as colon waste but

is more effective for the latter. Bismuth

subcarbonate 0.3 gm taken as two tablets

four times a day will reduce fecal odor

considerably. It is an inert substance that

is not adsorbed and may act only to slow

down bowel action.

 


Posted: 22 Aug 2009 05:43 PM
Left Button SpacerRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
LustForLove

LustForLove

Total Messages 1385

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Anonymous, se vre tout moun konnen Ayiti depi yo bezwen fe ou al nan twalet, yo ba'w medsin lwil maskreti ( Ricinus Communis aka Castor Bean oil)  epi wap fe tout jounen an sou bouch twalet la.

Youn lot bagay anko ke Ayisyen itilize pou gerizon se lalwa (Aloe Vera) ou jwenn sa men'm nan chanpou pou lave cheve ak pwodwi de la po.


Posted: 22 Aug 2009 06:41 PM
Originally Posted: 22 Aug 2009 06:40 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Anonymous
Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Mesy Caramel pou asorosi woh bel infomasyon mete plis toujou!

 

Min nom scientifik toute plante yo fe remed en Haiti yo Nom scientifik Asorosi se
Momordica Charantia Balsam-pear, Balsamino, Sorosi, Sibicogen Asowosi

Semble li bon pou ampil bagay vre wi en Asie yo utilizel pou diabete.

Ampalaya (Bitter Melon) with a scientific name Momordica charantia, is a climbing vine and the tendrils of which grow up to 20 centimeters long. This herbal plant belongs to the family of Cucurbitaceae, and it is a tropical as well as a subtropical vine. Ampalaya leaves are heart-shaped, which are 5 to 10 centimeters in diameter. The fruits of the ampalaya vine are fleshy green with pointed ends at length. It can never be mistaken for any other variety because its ribbed and wrinkled surface had always been ampalaya’s distinct physical structure. The bitter taste of the ampalaya fruit had also been the distinguishing factor from the rest of the fruits with medicinal value, and this is due to the presence of a substance known as momorcidin.

Ampalaya has been a folkloric cure for generations but has now been proven to be an effective herbal medicine for many aliments. Most significant of which is for Diabetes. The Philippine variety has proven to be most potent. Ampalaya contains a mixture of flavanoids and alkaloids make the Pancreas produce more insulin that controls the blood sugar in diabetics. Aside from Ampalaya's medicinal value, it is good source of vitamins A, B and C, iron, folic acid, phosphorous and calcium.

Ampalaya has been for used even by the Chinese for centuries. The effectively of Ampalaya as an herbal medicine has been tried and tested by many research clinics and laboratories worldwide. In the Philippines, the Department of Health has endorsed Ampalaya as an alternative medicine to help alleviate various ailments including diabetes, liver problems and even HIV. Aside from these, ampalaya also helps treat skin diseases and cough. Its herbal value extends to increasing the sterility of women, in parasiticide, antipyretic, and has purgative functions, as well. Note: In large dozes, pure Ampalaya juice can be a purgative and abortifacient.

Herbal Benefits of Ampalaya:

 

• Good for rheumatism and gout
• And diseases of the spleen and liver
• Aids in lowering blood sugar levels
• Helps in lowering blood pressure
• Relives headaches
• Disinfects and heals wounds & burns
• Can be used as a cough & fever remedy
• Treatment of intestinal worms, diarrhea
• Helps prevent some types of cancer
• Enhances immune system to fight infection
• For treatment of hemorrhoids
• Is an antioxidant and parasiticide
• Is antibacterial and antipyretic

Preparation & Use of Ampalaya:

 

• For coughs, fever, worms, diarrhea, diabetes, juice Ampalaya leaves and drink a spoonful daily.
• For other ailments, the fruit and leaves can both be juiced and taken orally.
• For headaches wounds, burns and skin diseases, apply warmed leaves to afflicted area.
• Powdered leaves, and the root decoction, may be used as stringent and applied to treat hemorrhoids.
• Internal parasites are proven to be expelled when the ampalaya juice, made from its leaves, is extracted. The ampalaya juice, and grounded seeds is to be taken one spoonful thrice a day, which also treats diarrhea, dysentery, and chronic colitis.


 

Abrus Precatorius Rosary Pea, Jequirity Bean, or Precatory Bean Gren'n l'Eglise, Lyan'n Réglisse, Lyan'n L'Église, Réglisse, Graine-Réglisse
Abutilon Indicum Indian abutilon Guimauve, Mauve
Acacia Farnesiana Mimosa bush, Sweet wattle, Aromo, Pela, Una de Cabra Acacia Jane, Acacia Odoran, Pompon Jaune
Acacia Lutea Mill, Acacia Tortuosa L. Wild Mimosa bush, Sweet wattle, Aromo, Pela, Una de Cabra Cajou
Acacia Sleroxyla Tuss. Mimosa Kandelon, Acacia, Savane
Acalypha Alopecuroida Jacq. Acalypha Degonfle, Dèyè Monpè, Ti Ponpon
Adansonia Digitala
Baobab
Adiantum Maidenhair fern Adi-yant'
Agave Antillarum Century plant, American aloe Aloès
Ageratum Conyzoïdes Floss flower, Hierba hemostatica, Retentina, Mejorana, chiba, Manrubio, Yerba de chino, Marrubio blanco, Yerba de chivo, Mastranto Zèb-à-pisé, Zèb-à-fanm, Zèb-la vierge, Zèb-a-Sorcier
Allium Porrum Leek Poro
Allium Sativum Garlic Lay
Allium Schoenoprasum Wild Chives Siv
Aloe Vera Aloe Vera Lalwa, Aloès, Aloé, Laloé, Laloi
Amaranthus Dubius Spinache Zepina, Zepina-peyi
Amaranthus Spinosus Wild Spinache, Amaranth, Pigweed, Bledo, Calalu* Zepina-à-Shyen, Zepina-Koshon, Zepina-Pikan, Zepina-Rouj, Zepina-Kabrit
Ambrosia Paniculata
Absinthe Anglaise, Absinthe de la Dominique, Ambroise, Absinthe marron, Absinthe bâtard
Ampelocera cubensis, griseb. Hueso, Jatia blanca, Purio Bwa Blan grandes feuilles
Amyris Balsamifera, L. -
Elemifera Balsamifera O. Ktze
Torchwood, Teilla, Palo de tea, Candle wood Bwa Shandèl Vèt
Amyris Elemifera, L. Torchwood, Teilla, Palo de tea, Candle wood, Rose wood, Cuaba blanca, Sasafras del pais, Guaconejo Bwa Shandèl Blan
Anacardium Occidentale Cashew, Maranon, Uaipinu, Merey Pom Kajou, Noix-Cajou, Pomme d'Acajou
Ananas … Pineapple, Osi, Pina, Shiju Zan'nan'na
Ananas Cosmosus Pineapple, Osi, Pina, Shiju Ananas, Zan'nan'na
Ananas Sativus Pineapple, Osi, Pina, Shiju Ananas Pain de Sucre, Nana
Annona Muricata Soursop, Guanabana, Nejo, Suiti Kowosol
Annona Reticulata Custard apple, Anon, Anon injerto, Anon pelon, Corazon Kashiman
Annona Squamosa Sweet-sop Kashiman Kanèl
Anredera Leptostachys
Yanm-poul
Antigonon Leptopus, hook et arn. Coralina, Corallita, Coral vine, Mexican creeper, Love chain, Rose of montanta, Coralillo, Gurnalia Americana, Bellacima Belle mexicaine
Arachis Hypogea Peanut, Cacahuete, Mani Pistache
Areca Catechu
Noix-d'Arec, Noix de Betel, Arequier
Argemone Mexicana Prickly poppy, Cardosanto Chadron Benit, Chadron, Zeb-Chadron, Zeb-Dragon, Chadron Marbre
Aristolochia Cordiflora mutis
Kadav gate
Aristolochia trilobata
Trèf carayib
Artemisia Vulgaris Motherwort, Herba Artemisiae Amwaz
Artocarpus communis
Artocarpis Altilis
Breadfruit L'arbre-à-pain, Fruit-à-pain
Artocarpus Incisa ou Minor Breadfruit Veritab
Asclepias Cuassavica Milkweed, Bencenuco, Malcasada, Nino muerto, Pasorin, Quiebraejo, Viborana, Yuquillo Zèb-Man-Boivin, Herbe-à-Ouatte, Calypso, Ti-Kadri, Zeb-Papiyon, Quadrille
Atropa Belladona, L. Belladona, Deadly nightshade, Divale, Permenton Belle-dame
Averrhoa Bilimbi, L. Bimbling plum, Cucumber tree, Grosella China, Blim-blim
Baccharis Myrsinites, Lam. Pers Chicoria, Bitter Broom, Mountain Broom, Palo de Toro, Bajaquillo, Clavellina Bwa Balai
Bambusa Multiplex Bamboo Ti banbou
Bambusa vulgaris, schrad Bamboo-cane, Bambù, Cana India Bambou, Bwa-bambou, Bambou-commun
Bantinia Divaricata, L. - Casparea Divaricata, H.B.K. - C. Aurita, grisep - B. Porecta, sw Mountain Ebony, Bull Hoof, Dwarf Mountain Ebony, Pata de Chino, Arrana-gato, Pato de Vaca, Bejuco de Tortuga Bwa Kalson, Ti-Calecon, Matourin, Collegue Matouri
Basella Alba
Baselle
Batis Maritima Saltwort, Barilla Zèb-à-Crabe
Beta Vulgaris
Betrav
Bidens Pilosa Masiquiara, Papunga, Papunga de arbolito Zegwi
Bignonia Unguis Cati
Griffe-à-chatte, Zong-shat', Lyan'n shat'
Bixa Orellana Parwah Woucou
Brassica Oleracea Cabbage, Brussels sprouts, cauliflower Shou
Bromelia Pinguin L. - Bromélia Karatas L. Pinguin of Jamaica, Wild Pine, Chibe-chibe, Oa, Pinuela, Piro, Vinuela, Maya, Pinuela, Maya, maya cimarron, Ananas Sauvage, Carata, Karatas An-nan'na Pengwen, Bayonnet Pengouin
Bryophyllum Pinnatum Life plant, Floppers, Air plant, Cathedral bells, Bruja, Yerba de bruja, Prodigiosa, Flor de aire Lougarou, Fèy Lougarou, Sanglou, Sanglaou, Zèb maltèt
Bumelia Cubensis Cinnamon Kannyèl
Bursera Simaruba Naked Indian, Almacigo, Carana, Caratero, Gumbolimbo, Indio desnudo, Jinocuavo, Jinote, Resbalamo Gomye-blan, Gommier barrière
Cajanus Cajan Pigeonpea, Chicharos, Frijol de palo, Guandu, Gungo Peas, Quimbo lillo, Timbolillo Pwa Kongo
Calonyctim tuba, schlecht. - Colla Ipomea alba, L. - I. bona nox, L. Morning glory, Moonflower, Coast moonvine, Bejuco de Luna, Flor de luna, Bejuco de Perco Blanco, Batatilla, B. de Vaca, Estrella vespertina Belle de nuit, Lyan'n douce, Fleur de nuit
Calophyllum Calaba Mango Mang
Cameraria Latifolia
Bwa-Lèt
Canna Indica Canna, Achira, Achiva, Bandera de uriba, Cafe cimarron, Capacho, Chisgua, Chumbima, Maraca* Balisier Rouge, Toloman, Balisier à Chapelets
Canvalia Ensiformis
Pwa Maldjyok
Capparis Ferruginea, L & C - Octandra Jacq Mustard Shrub, Olivo, Frijol Balé-velou, Bwa-sénégal, Bois-kaka, Bois-puant, Mabouya
Capparis Flexuosa Caper, Alcapparas* Bwa-Montad
Capraria Biflora Calo de gallo, Hierba te Te-peyi, Thé des Antilles, Thé de santé, Thé muray, Thé des Anglais, Capraire
Capsicum Annum Red pepper, Aji, Aji picante, Caja, Chile, Kapur, Rocoto* Piman zwezo, Piment grive, Piment Cabresse
Carica Papaya Papaya, Kwarkwatta, Papanajo Papay
Cassia Alata Wild Senna, Cure-all, Bajagua, Dorance, Hierba de playa, Laureno, Lenguevaca, Lucutema, Lucutena, Majaguilla, Majaguillo, Mocuteno Zèb-à-dartres, Kas-piyant', Kas-Ailé, Cassia Alata
Cassia Emarginata Senna Tree, Yellow Candle wood, Palo de China, Bruscon, Frijolillo Bwa-Kabrit', Casse Marron, Casse-à-batons, Casse Savane, Casse-Hallier, Sou Maké
Cassia Fistula Golden shower-tree, Purging Cassia Kas dous, Kanéfis, Kas-Zabitan, Casse z'habitant
Cassia Grandis Stinking toa, Cana fistula, Carao, Sandalo, Saragundin Kas
Cassia Italica Senna Ti sene, Sene tit'fèy
Cassia Obovata Senna Ti Sannit', Sene ti'fèy
Cassia Occidentalis Senna, Bicho, Frijolillo, Potra Pois-puant, Zépiant, Herbe puante, Balambala
Cassia Pinetorum Senna Ti Sannit'
Catalpa Longissima
Bwa-d'Shen'n, Chène-d'Amérique, Bois-Radengonde, Chène Noir Pays
Cecropia Peltata Trumpet tree, Eporro, Guarumo, Nilauala, Yarumo Twonpèt
Cedrella Odorata L. Spanish Cedar, Cedro, Cobana Sèd
Ceiba Pentandra Gaertn. Silkcotten tree, Bonga, Ceiba, Ceiba de lana, Ceiba de Garzon, garwala, Kapok, Saquisaqui Kapokier, Mapou, Fromagier
Ceratosanthes Palmata
Lyan'n Concombre, Pomme-Hallier Batard
Cercidium Praecox R & P, harns Bayonda Baie-à-Onde, Prentan, Bayonda
Chamissoa Altissima H.B.K. Beju co pedorro Lyan'n panye
Chenopodium Ambrosioides Wormseed, Paico, Boldo Semen Contra, Herbe-à-Vers, Thé du Mexique
Chiococca Alba Hitchc. Snow berry, Lagrimas de Maria Kòk Souri
Chlorophora Tinctoria Guad. Yellow wood, Avinje, Fustic, Brasil, Dinde, Fusete, Macano, Mora, palo amarillo, Palo moro Bwa Jon
Chrysobalanus Icaco Coco plum, Icaco, Uichup Pom Zikak, Prune Zicaque, Prune Coton, Gros Zicaque, Zicaque blanc
Chrysolphyllum Caïmito Star apple, Caimito, Eslo, Nensarrjo, Pipa, Tuko* Abiaba, Kayimit'
Chrysophyllum Oliviforme Star apple, Caimito, Eslo, Nensarrjo, Pipa, Tuko* Ti kayimit
Chrysopogon Zizanioides
Vetivè
Cinnamomum Zeylanicum, blum Cinnamon, Alcanfor, Canela Kanèl, Quinamon
Cissus Sicyoides Rock rope, Bejujco Castro, Bejuco comemano, Bejuco loco, Chirriador, Uva cimarrona* Lyan'n mol, Lyan'n Brulante, Lyan'n à Corde, Lyan'n à-Chasseur
Citrullus Lanatus Watermelon, Paitilla, Patilla, Sandia Melon dlo
Citrus Aurantifolia Lime or limon Sitwon
Citrus Aurantium Sour orange, Naranja acida, Naranja agria Zorany sí, Zoranj anmè, Orange Gosco (Gwo Po)
Citrus Grandis
Chadèk
Citrus Limonium Lemon Sitwon
Citrus Sinensis Sweet orange or naranja Zoran'y
Coccoloba Unifera L. Seabrape, Micongo, Nula, Uva de playa, Uverna Raisin bò'd-mè, kino
Cocos Nucifera Coconut, Ogop, Palma de coco, Coco, Cocotero Kokoye
Coffea Arabica Arabian coffee, Cabi, Cafe Kafe
Comocladia Dendata
Bouziyèt
Corchorus Siliquosus, L Broomweed, Malva-tè, Escoba, Balé-glisé, Balé-lalou, ti-lalou, balé-savane, petit-balai
Cordia Collococca
Mapou-Rivyè, Mahot-Bre, Bwa Pyan
Costus Spicatus, sw
Canne-Congo, Canne-d'Eau, Petit-Degonfle
Crescentia Cujete Calabash tree, Calabaza, Merique, Naba, Totumo, Yatuseque Kalbas
Croton Corylifolius
Gran Bom, Bwa Peyi
Croton Flavens
Ti bom, Copahu, Croton Balsamique
Croton Glabellus, L. Corcho, Ortega Menuda, Pringamoza, Palo Bellaco, Aceitillo, Aji de costa, Cuabilla, Coabilla, Guasima de costa Bwa Gèp
Cucurbita Moschata
Joumon, Jiroumon
Cupania Americana, L Gorgojero, Gorogojo, Guacharaco Satanyet
Curcuma Domestica Tumeric, Achirilla, Azafran, Batailla, Camotillo, Raiz americana, Yuquilla Safran
Cuscuta Americana Dodder, Love vine Lamitie
Cydista Aequinoctialis
Lyan'n Corde, Lyan'n Crabe, Lyan'n Panier
Cymbopogon Citratus (nardus?) Lemon grass, Citronella, Hierba de limon, Limoncilla Sitwonnèl, Zèb Citronnelle
Dalechampia Scandens
Mashasha
Datura Stramonium Tonga, Borachero, Floripondio, Reina de la noche Datira
Dendropanax Arboreum
Aralie
Dendropogon Usaeoides, L. - Raf, Tillandsia Uneoides L. Spanish moss, Old man's beard, Barba de Ucar, Guajaca Bab-pan'yol, Barba de Ucar
Dioscorea Alata (rotundata) Yam Yanm, Zyanm
Dioscorea Bulbifera
Masoko
Dunalia Arborescens, Atropa Arborescens L. - Acristus Arborescens, schel - Cestum Macrostemon, sessé et moc. flor. Belladone des Antilles, Belladone à Nicotine, Palo de Gallina, Galan, Gallinero, Palo de Galina Belladone, Feuilles-Douleur, Suriau, Suyau
Elaeis Guineensis Oil palm, Palma africain, Uruta Glouglou, Palmier-à-Huile, Palmier-de-Guinée
Eleocharis Interstincta
Jon
Eleutherine Bulbosa
Shalot-mawon, eshalot-bwa
Entada Gigas
Lyan'n Oua-Oua, Lyan'n Bœuf
Eryngium Foetidum
Koulan, Coulant, Zèb-a-fè, Zèb-piyant', Herbe Puante
Erythrina Corallodendron
Imortel vrai, Bois immortel vrai, Cyprès à corail
Eugenia Crenulata Blossom berry, Grenada Cimarron Zo Devan, Ti Kannit
Eupatorium Odoratum Thoroughwort, Christmas bush, Hierba de chiva, Paleca, Salvia Lang-Shat, Guérit tout, Fleurit Noël, Guérit trop vite
Eupatorium Triplinerve
Zèb-kont-la fièv, Zèb a té, Zeb kout-la, Diapana
Euphorbia Hirta Hierba de pollo, Saca teta Malon'nen, Zèb malnomen, Malnomen, Pilulye
Exostema Caribaem
Kenkina
Fadyenia hookeri, endl. Silk Tassel bush, Fever bush, Luinine bush, Shunk bush Bwa Anmè
Geoffroea Inermis
Bwa-Palmis', Bois-Olive, Angelin
Gnaphalium Viscosum
Kamomin'n
Gomphrena Globosa Bachelors's button, Siempreviva, Suspiro Marguerite, Immortelle, Marguerite Blanche, Marguerite Bleue
Gossypium Barbadense American-Egyptian cotton; Extra-long staple cotton; Sea Island cotton; Tree cotton; Algodon Koton
Gossypium Hirsutum Cotton, Algodon, Upland cotton Coton-sauvage
Gouania Lupuloides Jaboncillo, Rabo de mono Lyan'n savon
Guaiacum Officinale Lignum-vitae, Guayacan, Guayaco Gayak, Jasmin d'Afrique, Bois Santi- Gayac
Guarera Perrotetiana
Bwa-Wouj
Guazuma Ulmifolia - Guama Ulmifolia Lam West indian Elm, Bastard ceda, Cabeza de Negrito, Guacimo Bwa Dòm
Haematoxylon Campechianum Logwood Kampèsh
Hamelia Patens Red berry, Scarletbush, Anileto, Azulillo, Coralillo, Palo camaron, Pissi, Uvero, Zorrillo Koray
Helconia Bihaï, L. Wild Plantain, Heliconia, Pampano, Platano de Indio, Planto cimarron, Barco de Caridad, P. Silvestre Balisier-Rouge, Bananier Marron,
Heliotropium Indicum Heliotrope, Cotorrera de playa* Crête Coq d'Inde, Verveine crête de coq, Verveine-à-pian, Zèb-à-pian, Zèb-a-Malin'n
Hibiscus Esculentus (syn. Abelmoschus esculentus) Gumbo, Okra Kalalou, Calalou-Gombo
Hibiscus Mutabilis Papo, Palo de la reina, Pejo, Tapo Shoublak
Hibiscus Rosa-Sinesis China-rose; Chinese hibiscus; Hawaiian hibiscus; Hibiscus; Rose-of-China, Papo, Palo de la reina, Pejo, Tapo Shoublak
Hippeastrum Puniceum
Zonyon Di-lin'n, Fleur-Trompette, Lis-Rouge
Hippocratea Volubilis
Lyan'n Z'Amande, Bois Z'Amande, Lyan'n Rouge, Lyan'n Crabe
Humenae Courbaril
Koubaril
Hura Crepitans Sandbox tree, Castaneto, Acuapar, Ceiba amarilla, Nuno, Tronador Rabi
Hymenocallis Caribaea White Amaryllis Zon'yon dilin
Hyptis Americana
Bale-pis
Hyptis Suaveolens Salvia, Purga-purga, Hierba de la muela Gwo-Tet, Gros-Baume, Gros Thym, Demarre, Baume
Impatiens Balsamina, L. - Balsamina hortensia, desp. Espuela de Caballeros, Espunilla, Galan, Espuela de Galan, Madama Bel-zanmy
Inga Ingoides
Sikren
Ingofera Tinctoria
Indigo
Jacquinia Aculeata, L. metz - Jacquinia Berteni, spreng. Barbasco, Palo de Cruz, Espuela de Caballero Bwa Bandé
Jatropha Curcas Physic nut, Coquillo, Jaquillo, Kwiwala, Pinon Medsinyen batà, Médecinier Rouge, Bois-Ortolan, Graine Ortolan, Zèb Zotolan, Petit Medecinier
Jatropha Gossypifolia Belly-ache bush, Col de Nicaragua, Tartago emetico Medsinyen barachèn'n, Médecinier Barachen, Médecinier Barrière, Médecinier Blanc, Médecinier Purgatif, Pignon d'Inde
Justicia Pectoralis Carpenter bush, Cerebril, Tilo Sèpantye, Zèb-a-Shapantye, Carmentin.
Kalanchoe Pinnata Air Plant, Siempre Viva Lougarou
Lagenaria Siceraria
Kalbas-kouran
Lantana Camara Wild mint, Wild sage, Common lantana, Hierba de zorro, Pasarin, San Rafelito, Venturosa Bonbonyen, Marie-dèyè-lopital, Bwa-Jounou, Bois Genou, Mavisou, Sauge, Zèb-a-plon
Lepianthes Peltata
Fèy-a-Kè
Lepidum Virginicum Garden Cress, Creson Kreson danwa
Leucas Martinicensis Badi, Poléo Badi, Poléo, Herbe à boutons (corolle blanche)
Lonchocarpus ehrenbergii, urb Anon de majagua, Anoncillo, Geno, Geno-ogeno, Palo Hedionda Bwa Kayiman, Battre-à-Caiman, Savonette
Lonchocarpus Latifolius W. H.B.K. - Amerimnum Latifolium, wild - Dalbergia Pentaphylla, poir Dogwood, Forte ventura, Palo hediondo, Palo seco, Guama de Costa, Guama Macho Battre-à-Caïman
Lycopersicon Esculentum Tomato, Toamte, Tomat
Lysiloma Latisiliqua
Tavèno
Mammea Americana, Guttifères Mamma Americana, Marmelade tree, Mammee, Mamey, Mamey de Cartagena, Mameyo, Mammi Abriko-Peyi, Abrikot, Zabriko
Mangifera Indica Mango Mango
Manihot Esculenta Cassavan, Mama, Yuca Man-yok
Matelea Maritima
Corossol-à-Chien, Corossol Chien, Corossol Diable
Melia Azedarach Chinaberry, Jacinto, Paraiso Lilas-Pays
Meliococca Bijuga Spanish lime, Mamon, Mamocillo, Quenapa Kenèp
Melothria Domingensis
Militon blan
Merremia Umbellata
Lyan'n Bwa-patat'
Mikania Cordifolia Guaco Lyan'n Koulèv, Lyan'n serpent, Lyan'n Françoise
Mikania Micrantha
Lyan'n fonswel
Mimosa Pudica
Kapris, Honteuse, Zèb-a-manzèl, honteuse-femel, Marie-honte
Mirabilis Jalapa, L. Four o'clock, Maravilla, Jamin, Buenas tardes, Marvel of Peru Zèb Katrè
Momordica Charantia Balsam-pear, Balsamino, Sorosi, Sibicogen Asowosi
Moringa Moringa, L.millsp. . - M. Pterigosperma, gaertn. Horse raddish tree, Hoja de sen, Ben, Jasmin francès, Angela, Paraiso francès, Palo de Abejas, Palo de Aceite, Libertad Benzoline, Bambou-bananyé, Graine Béné
Moringa Oleifera, Lam Ben Nut, Drumstick Tree, Horseradish Tree, Angela, Jacinto, Marango, Narango Zoliv, Maloko, Ben Aile
Mucuna Pruriens Cowhage, Demar Pirkok, Ojode Buey, Ojo de Venado, Pica-Pica Pwa grate
Musa Balbisiana,
Musa Acuminata
Dwarf Banana Fig-Ban'nan'n,
Ban'nan'n "Matenten"
Musa Paradisiaca, L. Banana tree, Plantain, Plantano, P. Burro, P. Hembra, P. Macho Banananye, Bannan'n Miske,
Myristica Officinalis Nutmeg Muscat
Narvalina Domingensis
Orezon shèn'n
Nasturtium Officinale Watercress, Berro, Mastuerzo Kreson-Frans
Nectandra Coriacea Candelwood, Sigua Lorye
Nicotiana Tabacum Tobacco, Uar Tabak
Nopalea Cochenillifera
Rakèt panyol, Nopal, Figuier de Barbarie
Ocimum Basilicum - Tonuiflorum - Sanctum Sweet Basil, Albaca, Albahaca, Albahaca fina, Pisep Basilic, Framboisin (Fonbazen), Common basil
Ocimum Gratissimum
Fonbazen
Ocimum Micranthum
Zèb-a-klou
Olyra Latifolia, L & O - O. Paniculata, sw Sanatora, Caruzillo Bambou, Tibisi, Carrizo, Olyra feuilles larges, Olyra Paniculé,
Opuntia Ficus-Indica Prickly pear, Tuna Rakèt'
Panicum Maximum Panic grass Zèb-Guinen, Herbe de Guinée
Parthenium Hysterophorus
Absent bata, Balai Amer, Absinthe marron, Zèb-a-Pian
Passiflora Foetida
Marigouya - Gwav - Bonbon Koulev
Passiflora Quadrangularis Giant granadilla, Badea, Grandilla, Nutsulet, Sirsijo, Grenadine
Pavonia Spinifex
Gran-Kouzen
Peperomia Pellucida Hierba de Sapo Zèb-Kourès, Salade Soldat
Persea Americana Avacado, Aguacate, Ashue, Bego Zaboka, Zabelbok
Petitia Domingensis
Bwa Doti
Petiveria Alliacaea Ajillo, Anamo, Anamu, Jasmincillo, Mapurito, Raiz de congo, Raiz de pipi, Urgat, Zorillo Fèy Ave
Phaseolus Lunatus Lima bean, Cachas, Habas, Huevo de piche, Pallars, Zaragosa Pwa-d'shous
Phaseolus Vulgaris Common bean, Hibichuela, Inua Pwa nouris
Phthirusa Uniflora
Wa-bwa
Phyllanthus Niruri Quinine, Gale of Wind Dèyè-do
Phylostylon Brasilense, cap. - P. Rhamnoides, tamb. - Samaroceltis Rhamnoides, poiss. Jatia, Baitoa Bwa Blan
Physalis Pubescens, L. - Physalis Hirusta, dunn. Cape Gooseberry, Farolito, Saca buche, Battre-autour, Man'man-Lanman
Physallis Tubinata, medik. Saca Buche Peludo, Vejiga de Perro Battre-autour
Picramnia Pentandra
Bwa Madame, Vanyan-Gason, Graines dorées, Bwa Montagne, Bwa Poison
Pimenta Racemosa
Fèy esans jirof
Pimpinella Anisum
Anis, Lannis'
Piper Aduncum Wild pepper, Gusanillo Bwa-Major
Pisonia Domingensis, heimel. Majagua Luemadora, Una de gato, Perico, Palo de Perico, Palo Salvaje, Vaca Buey, Barre-horno Bwa Kassav
Pithecellobium Unguis-Cati Black bean, Pidua, Una de gato Griffes à Chat, Collier à Diable, Acacia-Bracelet
Pithecolobium Lafolium, benth - Zigia Latifolia F & Rendle - Mimosa Lafolia, L Hoopwood, Horsewood, Jasmin del rio Bwa ka
Plantago Major Plantain, Llanten Planten
Pluchea Odorata
Tabak-a-Jako, Guérit Tout, Tabac diable.
Plumbago Scandens Umbela, Hierba del pajaro Zèb-a-Djab, Dentelaire Sarmenteuse, Zèb-brûlante
Polygala Penaea Sarpoleta Tibi
Prosopis Juliflora, sw - P.DC. - Mimosa Juliflora, sw, Neltuma Juliflora, raf - Prosopis Dulcis, kuith. - P. Chilensis, stunz. Mesquite, Honey Locust, Ironwood, Screw bean, Cashew, Aroma, Manca-caballo, Trupilla, Acacie baie à ondes, Cashaw, Vallahonda, Cambron, Bayawon'n-Blan, Bayaron,
Pseudelephantopus Spicatus Chicoria, Canasacanga, Candeabsurguit, Escobillo blanco, Suelda con suelda Lang-Vash
Psidium Guajava Guava, Guayaba, Nulu, Purijo Goyav, Gouyav, Grivav
Psychotria
Café-Marron Grand-Bois, Petit-Café Marron
Punica Granatum Grenada, Pomegranmate Grenad
Quassia Amara Quassia, Bitter wood, Crucete, Guavito Amargo, Guavo, Hombre Grande, Hombron, Puesilde Bwa-Anmè, Quiquina amara, Quinquine Cayenne
Rauwolfia Serpentina Serpentine Wood – Indian Snakeroot Bwa lèt'
Rauwolfia viridia
Ti bwa lèt'
Renealmia Pyramidalis
Lavande-Grand-Bois, Gingembre-Grand-Bois, Lavande-Blanche
Rhoeo Spathaceae
Boul-di-màs
Ricinus Communis Castor bean, Higuerillo, Palmachristi, Relajar, Ricino Maskriti, Maskreti
Rorippa Nasturtium-aquaticum
Kreson
Rosmarinus Officinalis
Romarin
Roysontea Regia Royal palm, Palma real, Waa Palmier Royal
Ruta Chalenpensis Rue, Ruda Wou
Salvia Occidentalis Sage, Clary, Cansa perro, Corrimiento, Inaosi Vilnerè
Samyda Pubescens
Kase sek
Sansevieria Guinensis Sanseviera Fèy zorèy bourik
Sansevieria trifasciata Snake plant, Mapana, Sanseviera Fèy-lèt pase
Sapindus Saponaria Soapberry, Choco, Chumbimbo, Jaboncillo, Limoncillo, Michu, Morkowekuak, Pepo Bwa Savonnette
Schaefferia Frutescens, jacq. - S. Buxifolia, nutt - S. Completa, sw - S. Berteri, griseb Florida Boxwood, Cabra cimarron, Cambia Voz, Amansa Guapo, Boj de Persia cimarron, Guairaje Bwa Kapab, Capab, Petit-Bwa Blanc, Bwa Petit Garçon, Plé, Balai de Montagne
Scoparia Dulcis, L Licorice Weed, Orozùz, Culantrillo, Marstuerzo, Buniga, Cancharagua Balai-dou, Thé suisse
Sesamum Indicum Sesame, Ajonjoli Wowoli
Sideroxylon Foetidissimum, Turiault Mastic, Tortugo amarillo Acomas
Simaruba Amara
Akajou blan
Simaruba Glauca Olivo, Aceituno, Simaruba Fren'n
Sloanea Domingensis
Shapo Kare, Bwa Kòk
Solanum Nigrum
Agoman, Angoman, Agoumpa, Zèb anmè, Herbe-à-gale
Solanum Torvum
Rapon
Sorghum Halepense
Pitimi
Spilanthes Oleracea
Bouton d'Or, Herbe-Bouton, Creosote
Spondias Monbin Yellow Mombin, hogplum, Jobo, Choco Monben
Spondias Pupurea Purple mombin, Spanish Plum, Ciruelo, Canajo, Jobo, Jocote, Sua Siwèl
Stachytarpheta Jamaïcensis Vervain, Brazilian tea, Porterweed, Cola de Millo, Simbunugit, Verbena Vèvèn'n Karayib, Verveine queue de rat
Stemodia Durantifolia
Twa Zom fò
Swietenia Mahagani Mahogany, Caoba, Saoba de Jurado, Cedro carmesi, Cedro cebollo, Cedro espinoso, Granadillo Kajou
Tabebuia Leucoxyla
Bwa d'Ebene Cayenne
Tamarindus Indica Tamarind, Tamarindo Tamarin, Tanmarin sí
Tanacetum Vulgare
Tanaisie, Herbe aux Vers
Terminalia Catappa Indian Almond, Almendro Zanman'n, Amandier, Amandier-Pays
Termnus Unicantus
Lyan'n-très
Ternstroemia Microcalyx
Bois d'Inde Marron
Ternstroemia Obovalis
Bois d'Inde Marron
Tetragastris Balsamifera
Bwa-Koshon
Theobroma Linné Cocoa Kakawo
Thevetia Peruviana Trumpet flower, Amancay, Cabalonga, Campanilla, Castaneto Fèy-Sezisman
Thymus Vulgaris Thyme, Tomillo Ten
Tournefortia Hirsutissima
Shik-shik
Tribulus Cistoïdes Purslane, Verdolaga Poupye, Zèb Soleil, Herse
Trichalia Pallida, sw. - T. Diversifolia, cook & coll. Caracolilla Gaeta, Ramoncillo, Siguaraya macho, Almendrillo, Caracoli, Palo amargo Bwa Arada, Dombou, Marie-Jeanne
Trichilia Hirta
Monben bata
Triticum Sativum, L. Wheat, corn, Froment Blé - bleu
Turnera Diffusa Escobilla Oreg mawon
Urena Lobata
Gran-Kouzen Mawo, Kouzen rouj
Vanilla Planifolia Vanilla Vanille
Zae Mays Corn, Cha, Joba, Maiz, Ob, Oba, Pe Mayi
Zingiber Officinale Roscoe Ginger, Ajenjibre, Genegibre Gingembre, Gengamb'

>


Posted: 22 Aug 2009 08:18 PM
Left Button SpacerRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Anonymous
Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Department of Pharmacology, All India Institute of Medical Sciences, Ansari Nagar, New Delhi 110049, India. jkgrover@hotmail.com

Since ancient times, plants and herbal preparations have been used as medicine. Research carried out in last few decades has certified several such claims of use of several plants of traditional medicine. Popularity of Momordica charantia (MC) in various systems of traditional medicine for several ailments (antidiabetic, abortifacient, anthelmintic, contraceptive, dysmenorrhea, eczema, emmenagogue, antimalarial, galactagogue, gout, jaundice, abdominal pain, kidney (stone), laxative, leprosy, leucorrhea, piles, pneumonia, psoriasis, purgative, rheumatism, fever and scabies) focused the investigator's attention on this plant. Over 100 studies using modern techniques have authenticated its use in diabetes and its complications (nephropathy, cataract, insulin resistance), as antibacterial as well as antiviral agent (including HIV infection), as anthelmintic and abortifacient. Traditionally it has also been used in treating peptic ulcers, interestingly in a recent experimental studies have exhibited its potential against Helicobacter pylori. Most importantly, the studies have shown its efficacy in various cancers (lymphoid leukemia, lymphoma, choriocarcinoma, melanoma, breast cancer, skin tumor, prostatic cancer, squamous carcinoma of tongue and larynx, human bladder carcinomas and Hodgkin's disease). There are few reports available on clinical use of MC in diabetes and cancer patients that have shown promising results.

Li bon pou ampil bagay, minm pou cancer....En minm temps li ka baw problem nan rein donc si ou gin problem nan rin fe attention a dose la.

Pharmacological actions and potential uses of Momo...[J Ethnopharmacol. 2004] - PubMed Result


Posted: 22 Aug 2009 08:33 PM
Left Button SpacerRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
rodfel2001

rodfel2001

Total Messages 9483

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Rosemay poukisa fok ou oblije kache deyè anonymous alos ke stil ou se siyatiw

ou pa bezwen poste jounal sa a poste lyen an pito eskew panse gen moun ki pwal chita li bagay ou yo jan kew lage yo vay ke vay sou bod la

ou pa sot men pou pa oganize enpi ou konprann ou smat lè yon moun smat ou pa kite tras lè kew vle chanje koulè ak po.


Posted: 22 Aug 2009 08:50 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
K^ramel

K^ramel

Total Messages 3774

Average Message Rating
 3 Stars 3 Stars 3 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Richefilon whatever your nick is, stay away from all my post on the board okay. Only human can reply to my post you're an insect, so stay back Cockroach.

Mwen byen ekri post lan mwen di li ka pa bon pou nou tout, men li netwaye anpil moun byen. Tout moun pa gen menm san.


Posted: 24 Aug 2009 05:21 PM
Originally Posted: 24 Aug 2009 12:49 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Choucoune617

Choucoune617

Total Messages 1968

Average Message Rating
 2 Stars 2 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Mwen byen ekri post lan mwen di li ka pa bon pou nou tout, men li netwaye anpil moun byen. Tout moun pa gen menm san.

K^ra,

mèsi pou atik sou asorosi-a.  Lè'm te teenager, mwen te konn guin bouton lan tout figi'm, se asorosi manman'w te konn ban mwen épwi po'm te vin klè san bouton.

Kontinyé voyé bon ti atik sa yo banou...Mwen pèsonèlman aprésyé'l.

Rod guin rézon ak kamomiye lan...Li bon anpil pou fonn zan, sitou pou fanm ki soufri ak kolik lè yo guin règ yo.  Té kanèl guin preske menm éfè ak kamomiye lan san.


Posted: 24 Aug 2009 02:44 PM
Originally Posted: 24 Aug 2009 02:12 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
K^ramel

K^ramel

Total Messages 3774

Average Message Rating
 3 Stars 3 Stars 3 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

You welcome anytime choucoune and thanks for your appreciation. gen yon lot bagay ki bon anko wi, mabi. Nou pat konn bwe Ji mabi ayiti? Ji mabi bon pou netwaye ko nou tou wi, li retire tout vye mikwob, epi'l netwaye san moun byen. Rodfel ou konn bwe te asosi a deja?


Posted: 24 Aug 2009 05:26 PM
Originally Posted: 24 Aug 2009 05:23 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
rodfel2001

rodfel2001

Total Messages 9483

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

k^ramel,

Se selman nan potoprens kem fet men tout rasin mwen se nan mòn yo tere se sak fè ke byen kem pa renmen bwitalite ak senplisite despri peyizan yo men mwen renmen anpil lot bagay ladan yo kouwè solidarite yo sans sivik yo (yo toujou diw bonjou lè kew kwaze ak yo) enpi yo toujou prè pou edew

Lan fanmi bò kote lamem ak lepem tout moun se ekzpè nan remed fey menm pise fanm yo te konn fem bwè pou vant femal alò ou pa bezwen mande pou sorosi 


Posted: 24 Aug 2009 06:59 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Choucoune617

Choucoune617

Total Messages 1968

Average Message Rating
 2 Stars 2 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

gen yon lot bagay ki bon anko wi, mabi. Nou pat konn bwe Ji mabi ayiti?

Woyy Jan'm bwè mabi...se avek yon ékos bwa yo fè'l...Li gou.  Mwen guin zanmi lan Ganthier yo fè sa lakya yo...Li guin trop kim épwi li ralé mouche...

Nou pa palé de fèy dèyè do.  Li bon pou la fièv.  Balé anmè bon pou nétwayé kay pou voyé mové zè alé...lol...fèy papaye bon pou lagué viann ki di, li bon pou fanm ki pa ka fè pitit...li laché matris yo...fèy koton bon pou chalè (rafrechi). 

mezanmi lan jwèt sa nap tounen machann fèy wi...Dé pi se pa sa ki konn vann fèy lan madigra yo...Sa Rod renmen yo...lol


Posted: 25 Aug 2009 03:08 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Choucoune617

Choucoune617

Total Messages 1968

Average Message Rating
 2 Stars 2 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

menm pise fanm yo te konn fem bwè pou vant femal alò ou pa bezwen mande pou sorosi 

LOL LOL LOL  Rod...ou pa bon non...Se sa granmoun yo fè'w?


Posted: 25 Aug 2009 03:11 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
rodfel2001

rodfel2001

Total Messages 9483

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Se serye choucoune

Lem te timoun yo te konn fosem bwè pise fanm pou vant fèmal

Mwen te twò piti poum te sa di non men mwen pat apwesye sa dit tou


Posted: 25 Aug 2009 08:12 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
K^ramel

K^ramel

Total Messages 3774

Average Message Rating
 3 Stars 3 Stars 3 Stars

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

Mabi rale mouch, le'm bwe'l mwen pat konn we mouch non. Jan Rodfel renmen sikre ke medam yo.

Rodfel ka bwe plis ke pise fanm, si Rodfel jwenn lot bagay lan se pa bwel selman li tap bwel, li tap glot glot glot glot aaaaaaaaaaa, rafrechisan Rod e pa vre?


Posted: 25 Aug 2009 09:13 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
rodfel2001

rodfel2001

Total Messages 9483

Average Message Rating
 1 Star

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.

K^ramel,

Se kom siw te konnen e se sak fè le kem sou mwen pa kouche ak tout fanm paske mwen konn kote bouch mwen pwale an pwemye

Men sè lefun zotey gryen se pi bel bagay pou gason wèsmile


Posted: 25 Aug 2009 10:12 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
emeksasypesic

emeksasypesic

Total Messages 1

Subject:freeze dried food


Posted: 03 Nov 2011 07:38 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
plellenry

plellenry

Total Messages 1

Subject:thank you for this great post


Posted: 17 Oct 2012 11:56 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Joliboi

Joliboi

Total Messages 4866

Average Message Rating
 3 Stars 3 Stars 3 Stars

Subject:No Topic

Bots


Posted: 30 Dec 2012 05:03 PM
Left Button SpacerView user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
kennyiqik

kennyiqik

Total Messages 1

Subject:Li ka pa bon pou nou tout, men eseye'l kan mem.


Posted: 14 Jan 2013 04:13 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
plalcherjdx

plalcherjdx

Total Messages 1

Subject:MCM リュック


Posted: 29 Jan 2013 08:42 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Gustavemmw

Gustavemmw

Total Messages 2

Subject:ルイヴィトン バッグ ダミエ


Posted: 02 May 2013 12:06 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Gustavemmw

Gustavemmw

Total Messages 2

Subject:ルイヴィトン バッグ ダミエ

90622 futon chairs power tool safety cruets posturite portable lap pack stand ¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥µ¥Ö¥Þ¥ê©`¥Ê ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥Ö©`¥Ä usb drawing tablet cell phone flask wonderful perfume scrapbook paradise plasti kote touch up paint pleather jackets playstation rpgs lndry carts petunia pickle bottom diaper bags quikstitch sewing machine ¥ë¥Ö¥¿¥ó ¥Ö©`¥Ä american wheels stainless steel deep fryer robert b parker airbrushbodyart vegetable food oenophilia weber 9976 parkinson cowan gas cookers s410 review knife edge


Posted: 02 May 2013 12:08 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
carteyrofne

carteyrofne

Total Messages 2

Subject:ティンバーランド 靴


Posted: 07 May 2013 02:06 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
carteyrofne

carteyrofne

Total Messages 2

Subject:ティンバーランド 靴

Beats By Dr Dre

¥Ê¥¤¥­ ¥¹¥Ë©`¥«©`

Beats By Dr Dre


Posted: 07 May 2013 02:08 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Blanchecle

Blanchecle

Total Messages 1

Subject:Jimmy Choo 店舗


Posted: 14 May 2013 01:43 PM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
Ethelthmzo

Ethelthmzo

Total Messages 1

Subject:Beautiful Antique Bronze Statues of Greek Gods

Ethelthmzo TracyraweaUI Ethelthmzo objectxrbqg@gmail.com There are a lot of ideas and plans out there for health care reform, and not all of them are good.
Jacobs also revealed he plans to mark his birthday by "going to Rio to just sort of chill out and sit on the beach a bit, have a couple of nice lunches and dinners and yeah, just a little vacation and that's all.The excuses the people give as to why they dont have one is very very funny.
As she entered a local cafe for our interview, carrying the tiniest Louis Vuitton handbag imaginableno more than five inches long, three inches wide, and four inches tall, complete with two handles; Multicolore canvas designed by Takashi Murakami (similar to this one)she struck me as a curious combination of contradictions: downtoearth refinement, quietly passionate, imposingly approachable well, you'll see
At the Brickhouse Bar Grill, we ordered 20 superhot buffalo wings ($20 with tip) and danced to 1980s clich then called it a nightBut buy aciphex online new child's eustachian pontoons are narrower and shorter than anyone of an porn.
I love the leaves and Thanksgiving (which is sometimes my birthday) and of course the clothes
But the families their brokeCoach Factory Outlet silence on Monday when they called a news conference and broke down in tears in front of televisionCoach Outlet Online cameras.Passport
replica louis vuitton handbags
fake louis vuitton handbags
fake louis vuitton handbags
cheap louis vuitton handbags
He no longer designed the collectionsYou can do a traditional pattern, or something more Denyse Schmidtinspired, as I have done (fig.The lines loosened up a bit here and there in vests and coats or jumpers, or streamlined into tunics, shirts and dresses; and some of the suits had a retromodish Carnaby Street kick.Willow Smith was all smiles as she proudly presented her carousel handbag to photographers and held it for all to see.Also, pay attention to how the LV's are carved into the zippers: Look at them under magnification.Fashion pieces can be found at stores like Nordstrom and Bloomingdale's.
The model's death follows Alexander McQueen who committed suicide in February this year following the death of his mother.I don't really know what all they can say, I only own six bags and they all say "Made in France"."You don't need that second pair of heels, or that third handbag.Ditch the thick sole over padded running shoes and consider going to a store that has real runners and real help in picking out a shoe.I would not recommend this company to others.
cheap louis vuitton handbags
You will need to mail in a certified copy of your marriage license along with an application to the appropriate passport center.But with Neiman as the anchor, the Jimmy Choos and Ferragamos lined up for space.
The wealthy were drawn to his clothes like magnets, and that enhanced his reputation.
Q: You were able to get parental permission to film the girls who were under age."I still use fashion in a lot of photography that I do today, even for galleries.Don Young, Veco CEO Bill Allen and Veco President Pete Leathard.
And be sure to check out our picks for Oscars worstdressed.You may use highheeled skeleton pair of sandals or boatshaped pumps or espadrilles to add to your height but petite sizes should not use Maxi dress with horizontal and bigpatterned prints.
Shiny brass hardware, rounded leather handle, and an interior pocketEverybody should pay their fair share, and by that I mean everybody should at least pay something.chanel outlet biographer Edmonde CharlesRoux states that German intelligence sent her to 'visit Winston Churchill as a part of a secret peace mission.Don't be afraid to try it and rock it.When there's the Louis Vuitton Challenger semifinals on Television One, Infomercials on Two, World News Tonight on Three, Infomercials 2000 on Four, Television Shoppers Network on Prime and The Third Floor The Question Is on a channel that we can't even get, one has to wonder about the value of nightly television watching.
To me, there are many similarities between wine and perfume, or in this case Cognac and perfume.How to Evaluate Any Health Reform Plan


http://www.mx981.com/cheap-louis-vuitton/
http://www.grss-ieee.org/fake-louis-vuitton/
http://mesmerizingthoughts.com/fake-louis-vuitton-bags/
http://www.abitesting.com
http://www.mahasiswa.com/about-2/louis-vuitton-outlet/


Posted: 22 Jul 2013 05:00 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
jskkldljjk

jskkldljjk

Total Messages 2

Subject:bbatree.com


Posted: 27 Jul 2013 08:19 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
jskkldljjk

jskkldljjk

Total Messages 2

Subject:bbatree.com

Hello.
www.bbatree.com
And Bye.


Posted: 27 Jul 2013 08:20 AM
Left Button SpacerSend user an email email|View user's profile profileRight Button Spacer
Left Button SpacerReply to this message replyRight Button Spacer
 
 
Start a new topic New Topic
Go to previous topicPrev TopicGo to next topicNext Topic

 
go

Log In Options
Powered by WebBoard Powered by WebBoard 8
©2005 Akiva Corporation
Licensed for Free Non-Commercial Use